Personeel

Hoërskool Bergvesting Vanderbijlpark

Ds. Marthino Nel Baie welkom by die aanvang van ’n opvoedkundige reis tot ’n onafhanklike en selfstandige bestaansreg vir ons jong geslag kinders in Suid Afrika. Hier by Hoërskool Bergvesting gaan dit vir ons oor meer as die konvensionele manier van skoolgaan. Ons voel onsself ’n groot familie met ’n misie en ‘n visie wat ons, in volgorde van belang, as volg sou kon uitspel: 1. Die aanleer van die Godsvrees by ons kinders. Graag lê ons met alle erns klem op die inskerp van die Skrifwoord by ons kinders as primêre bousteen tot ’n langsdurige toekomstige “heil” (voorspoed). Bybelonderrig staan sentraal tot die onderwysing van alle kinders wat by die Skool inskryf. Die Woord bly die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet.(Ps 119:105) 2. Die morele en karakteruele opbou van ’n geslag kinders tot ’n huis van God in Suid Afrika. Binne ’n opvoedkundige omgewing van klasgee word die self-identiteit van ons kinders aangespreek. ’n Gesonde selfbeeld en selfvertroue weerspieël en voorspel ’n toekoms van sukses en voorspoed in die sekulêre omgewing. In hierdie opsig word psigiese ongesteldhede, wat mag wees, aangespreek en die persoonlikheid gevorm. Uitdagings in die menslike temperament word identifiseer en lewenshindernisse word oorkom. 3. Die kweek van leiers vir die toekoms. Elk van ons leerders word deur ’n opvoedkundige Bybelse lens beskou as potensiële leiers van ’n volk vir die toekoms. Met waarheid, heiligheid en geregtigheid as ons leuse wil ons prakties daarin beantwoord deur die klem te plaas op nederige diensbaarheid en getrouheid by ons kinders. 4. n Akademiese beroepsvaardigheid om bogenoemde doelwitte naskools te kanaliseer en te bemiddel tot die beroeps omgewing en die gemeente. Met ’n hoë akademiese standaard koester ons die gedagte dat ons kinders hoë hoogtes in die beroepswêreld sal bereik. In die lig hiervan sal hul dan ook bes moontlik bydraend kan beantwoord in die eise van die koninkryksaak van YHWH. Ons vertrou by Hoërskool Bergvesting dat die sigbare groei in u kind se geestelike en persoonlike lewe vir U as ouer ’n lewenservaring sal word. Ons vertrou dat jy as leerder nooit sal terugkyk op hierdie pad nie en dat jou voete vas sal word om met blydskap en die nodige hulp van Bo, tot al groter sukses, op die smal lewensweg te loop. By voorbaat dank vir U ondersteuning en samewerking vir die jaar wat voorlê. Mag God ons ryklik seën tot Sy eer.

Personeel 2020

Indien u meer wil weet oor die vakaanbieding en verantwoordelike personeellid per vak kan u dit gerus hier besigtig.  
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863
Vakaanbieding