Oor ons

Die ontstaan en stigting van Hoërskool Bergvesting

Die ontstaan en stigting van die Hoërskool Bergvesting met as leuse Waarheid, Heiligheid, Geregtigheid, het gedurende ‘n traumatiese tydperk in die blanke en grootliks Afrikaanssprekendes se volksgeskiedenis in die Republiek van Suid-Afrika plaasgevind. Hoërskool Bergvesting, gele in die distrik Kuruman, is op 24 Januarie 1995 amptelik en op luisterryke wyse geopen.

Agtergrond

Die voorafgaande sowat vyf of meer jaar in aanloop tot Hoërskool Bergvesting se totstandkoming is gekenmerk as ‘n tydsgewrig van onsekerheid. Dit is opgevolg deur ‘n bloedlose totale oorgawe van Staatsgesag aan ‘n swart meerderheidsregering. ‘n Direkte gevolg hiervan is dat Afrikaanssprekende blanke Afrikaners se kultuur en taal in die nuwe bedeling, waarbinne die land se inwoners almal saam tot die status van ‘n “reënboognasie” verklaar is, weldra onder geweldige druk verkeer het. Hierdie druk het reeds sedert 1993 daarin gemanifesteer dat voorheen blanke afrikaanse skole oopgestel is vir alle rasse en dat die inbring/byvoeg van engels as onderrigtaal aan skole aan die orde van die dag was. Vanaf 1994 het die momentum daarvan verder toegeneem. Op skoolvlak is die ware geskiedenis van blank Suid-Afrika as skoolvak hersien en weldra afgewater en versin. Daarmee saam het ware skriftuurlike godsdiensonderrig, ‘n kern eie aan veral die afrikaner se waardestelsel en kultuur ook by die klaskamer se venster uitgewaai. Gemelde taalonderdrukking herinner aan die era na die Anglo Boereoorlog toe Lord Milner se beleid van verengelsing ingestel is. Hierdeur is veral skoolkinders verkleineer en geen kind is selfs toegelaat om Afrikaans op die skoolgrond te mag besig nie of straf was uitgedeel. Ook herinner dit aan ‘n opmerking van Paul Kruger, eertydse president van die Transvaalse Republiek. Hy het Britse inmenging in sy landsake, nog voor die uitbreek van die Anglo Boereoorlog, as “hulle soek nie stemreg nie, hulle soek ons land”, beskryf. Beide hierdie aksies van vernietiging is daarop gemik om die jeug van sy kultuur en godsdiens te vervreem.

Aanloop tot uitbreiding en skoolstigting

Reeds in 1982, naastenby 13 jaar voor die verwesentliking van Hoërskool Bergvesting, is Die Gemeente van die Verbondsvolk deur ds. Gert J. Steenkamp op Kuruman gestig. Weens groei van die gemeente se getalle het dit mettertyd geblyk dat die bestaande geriewe by die gemeentehuis op Kuruman onvoldoende was. Dit is tydens gesprekke ge-opper dat ‘n groter saal vir doeleindes van samekomste nodig was. Die skoling van hul kinders lê vir die meerderheid blanke Suid-Afrikaners na aan die hart. Omdat dit in daardie stadium groot kommer begin wek het dat gemengde skole nie aan hul behoefte van eie kultuur en skriftuurlike godsdiensonderrig voldoen nie was dit ‘n noodwendige uitvloeisel dat alternatiewe metodes van skoling ondersoek moes word. Gevolglik het dit ook gedurende Maart 1993 tydens ‘n Algemene Jaarvergadering (AGV) van Die Gemeente van die Verbondsvolk onder die loep gekom. Die slotsom was dat ‘n eie skool met die klem op “afgesonderd” van gemengde skole nou ‘n werklikheid kan word. Ons kinders moet/mag nie die las dra vir die verlies van moedertaal onderrig omdat hul voorgeslag aan druk toegee het nie. Terselfdertyd het Ds Steenkamp die gebrek aan spasie en geriewe by Kuruman se gemeentehuis in ‘n terloopse gesprek aan ‘n lid van die Gemeente, mnr. Stephanus Lombaard genoem. Laasgenoemde het onmidddelik gemeld dat hy die ideale plek het waar ‘n volledige kampterrein en selfs ‘n gemeentehuis daarby opgerig kan word. “Kom kyk na die plek en los uit die bouery op Kuruman”, was mnr. Lombaard se woorde. Daad is by die woord gevoeg en die plek, gele op Lombaard se plaas ten suide van Kuruman (rigting Danielskuil) is besigtig en baie geskik vir die doel bevind. Met ‘n opvolgende AGV op 13 April 1994 is dit weer bespreek en besluit dat dieselfde terrein ook ideaal benutbaar is vir die bou van ‘n eie skool vir Die Gemeente van die Verbondsvolk. Hierna het die ratte begin draai en is goedkeuring en registrasie vir die oprigting van ‘n skool wat onderrig tot en met matriek mag en kan aanbied op 29 Oktober 1994 van die Departement van onderwys ontvang. Die Gemeente Suidland (Wes- Kaap) het ‘n reuse rol in die verkryging van die nodige registrasie vervul. Bouwerk aan die skool, wat reeds ‘n naam nl. Hoërskool Bergvesting gehad het, het sonder verwyl teen Desember 1994 ‘n aanvang geneem. Gemeentelede landswyd het hulp kom aanbied en veral di van Kuruman self het begeesterd ingespring om eiehandig soveel moontlik van die beplanning en werk self te doen. Die terrein was ‘n miernes van bedrywigheid en het elke week, soos vordering gemaak is, anders daar uitgesien. Om alles ordelik te laat verloop was die skerp oog van ds Steenkamp eweneens teenwoordig om nie slegs raad te gee nie, maar ook by die werksaamhede betrokke te wees. Klaskamers, genoeg vir sowat 200 kinders, asook volledige koshuisgeriewe vir 80 kinders, ‘n skoolsaal, eetsaal en kombuis het in ‘n japtrap op die mooi terrein tussen olienhout-, karee- en doringbome opgeskiet. Met ‘n veel groter getal kinders wat verblyf benodig het as wat aanvanklik voorsien is, moes nog verdere koshuise met gepaard-gaande geriewe inderhaas beplan en opgerig word.

Opening van die skool

So fluks het alles gevorder en is geboue en strukture voltooi dat Hoërskool Bergvesting op 24 Januarie 1995, slegs sowat twee maande nadat bouwerk begin is, amptelik deur Die Gemeente van die Verbondsvolk geopen kon word. Tydens die luisterryke en aanskoulike geleentheid, waartydens ‘n bykans tasbare gewyde gees van dankbaarheid teenoor YAHWEH ALMAGTIG geheers het was letterlik ‘n skare ouers, byna 200 skoolkinders en die skoolhoof asook sy volle personeel teenwoordig. Nadat ds Steenkamp ‘n gedenkplaat buite die skoolsaal onthul het is verdere verrigtinge binne die saal voortgesit. Hiertydens het ds Steenkamp, eie aan sy karakter en boeiende woordbediening, ‘n uitson-derlike boodskap n.a.v. Psalm 144 vanaf vers 11 tot 15 voorgedra.

Met hierdie skrifgedeelte as basis was die boodskap kortliks:

“Ons bevind ons in ‘n tyd van verwoesting wat reeds begin het en sal voortgaan en verhewig. In Suid-Afrika sal die volk in sy siel doodgemaak en vermoor word. Verpligte gemengde skole is ‘n deel daarvan, maar YAHWEH sal toesien dat sy kinders behoue bly. Ons seuns sal wees soos plante wat opgekweek is in hul jeug en ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis. Hul hand sal in die hand van YAHWEH wees en hul verstand sal verlig wees deur die Heilige Gees van God. Dit is omdat die woord van God onvernietigbaar is, soos die Skrif trouens getuig”. “Ook God se liefde is onvernietigbaar. Hulle wat dit het moet dit bewaar, selfs te midde van die siels-moord wat tans plaasvind. Hiermee saam gaan ouerliefde deurdat hulle bereid moet wees om hul kinders aan die skool toe te vertrou en so hul offer aan God te bring. Dit getuig van ‘n onvernietigbare band van liefde van God wat in gelowige harte van ‘n klein volk en gemeente geplant word. So gee God versoening aan sy kinders. Wie nie deel wil wees van YAHWEH se volk nie, sal buite bly. Die daarbinne moet uit liefde sê – ek sal die pad vir God loop. “Vervolgens is die geslag van God onvernietigbaar. Die bose wil al van meet af aan die saad van God op aarde vernietig. Die blanke bevolking van die ganse wreld is maar min – trouens ongeveer 10 % van die totaal. Dit is ‘n groot minderheid – maar onvernietigbaar. Die vernietigingsdrang teen die adamietiese saad bestaan nog altyd, reg van die begin af. As die bose nie kan oorwin nie gebruik hy selfs die Skrif om God se saad in sy boesem vas te vang en te vernietig. Dit is die rede waarom die banvloek daar is. God se magtige hand bly uitgestrek om sy kinders te help. Dit is deel van Sy ewige plan – en Hy sluimer of slaap nooit”, het ds Steenkamp afgesluit. Wat meer as blote inressantheidswaarde inhou is ‘n staaltjie, maar terselfdertyd ‘n besonderse waarheid, wat ds Steenkamp sommer so sito-sito in die middel van sy prediking ingegooi het. Dit gaan oor die aankoop van ‘n geskikte grootte staalstruktuur wat gebruik kon word om as saal vir Kuruman gemeente se groter behoefte aan spasie te dien. In daardie stadium het die bouery by die gemeentehuis op Kuruman reeds ten gunste van die nuwe landelike terein in die stof gebyt. Kennelik het ds Steenkamp in sy gedagte oor die saalgrootte besin. Na sy mening moes dit 30m x 15m groot wees. ‘n Veiling van verskillende staalstrukture wat indertyd op Hopetown aangebied is was dus ‘n goeie beginpunt. Hy het ‘n mnr. Ben Vermeulen, gemeentelid van Kuruman, genooi om dit saam met hom by te woon. Toe Ben Vermeulen hoor ds Steenkamp mik na ‘n saal van 30m x 15m grootte het hy gemeen dis totaal te groot. ‘n Saal van 25m x 12m is beter en meer as groot genoeg. Maar, vertel ds Steenkamp, ek het klaar besluit dit moet die groter struktuur wees. Op die veilingsterrein was dit pure staalstrukture van verskillende grootte en oor ‘n groot gebied uitgepak. Sommer die eerste lot wat opgeveil word is toe ook die grootte waarop hy in sy hart besluit het en hy bie, en ‘n ander man bie, en hy bie weer en die bod word op hom toegeslaan. Dadelik vra die afslaer hom toe hoeveel van die strukture hy wil hê en op die ingewing van die oomblik antwoord hy – twee. So, binne ‘n breukdeel van ‘n sekonde het God gehandel en die antwoord aan die afslaer in my verstand geplaas – want dit is hoe hy werk. God het toe reeds klaar beplan dat daar op die terrein ‘n skool en ‘n koshuis sou wees, aldus ds Steenkamp. Wat meer is, min indien enige skool in die land, kan met ‘n groter saal spog as die van Hoërskool Bergvesting naby Kuruman.
Hoërskool Bergvesting
WAARHEID - HEILIGHEID - GEREGTIGHEID
© Hoërskool Bergvesting 2019                                                              **Updated 2020-09-29   10:00**                                                                       Die Gemeente van die Verbondsvolk
100% Geregistreerde onafhanklike privaat skool, eie kurrikilum - EMIS no: SW700400863